อธิบดีปราโมทย์ ให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันดินโลก บันทึกเทปโทรทัศน์


วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

           วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้สัมภาษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของวันดินโลก บันทึกเทปโทรทัศน์ ณ พิพิธภัณฑ์ดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยในปีนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กำหนดหัวข้อการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ในชื่อ “Soil and Water: a source of life” ในหัวข้อภาษาไทย “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต“ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดิน มีกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป