กรมพัฒนาที่ดิน Kick off วันดินโลก ปี 2566 “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”


วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม.

           วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน ข้าราชการและหมอดินอาสาดีเด่น นิทรรศการความก้าวหน้าทางวิชาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดนิทรรศการวันดินโลก ปี 2566 และถ่ายภาพร่วมกับ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะผู้บริหาร ซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นขับเคลื่อนวันดินโลก ในปี 2566 อย่างเป็นทางการ โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จัดแสดงภาพสามมิติ “Soil and Water: a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” สำหรับผู้สนใจสามารถมาเยี่ยมชมและร่วมถ่ายภาพได้ที่ อาคาร 1 ชั้น 1 กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามได้ที่โทร 1760

           “วันดินโลก (World Soil Day)” คือ วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการจัดการทรัพยากรดินเพื่อการเกษตร ผ่านโครงการพระราชดำริต่าง ๆ จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถและยอมรับไปทั่วโลก โดยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ (IUSS) ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล "นักวิทยาศาสตร์ดิน เพื่อมนุษยธรรม (Humanitarian Soil Scientist)" เป็นพระองค์แรกของโลกต่อมาองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ โดยรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลกและบรรจุในปฏิทินการปฏิบัติงานขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และประเทศสมาชิกทั่วโลกจะร่วมกันจัดกิจกรรมในวันสำคัญนี้ สำหรับประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบให้กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับภาคีเครือข่ายการพัฒนาทรัพยากรดิน จัดงานวันดินโลกเป็นประจำทุกปี โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคม มูลนิธิ สถาบันการศึกษา องค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ สำหรับในปี 2566 ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก ตามหัวข้อที่ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนด คือ “Soil and Water: a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ระหว่างวันที่ 5-10 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีความพร้อมของสถานที่ในการจัดงาน และลักษณะพื้นที่แสดงให้เห็นทรัพยากรดินและน้ำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การดูแลและรักษาทรัพยากรดินและน้ำให้มีความยั่งยืนจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์อีกด้วย

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป