รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการเตรียมจัดงานวันดินโลก ปี 2566


วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

           วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00​ น. ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม​ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการวันดินโลก ปี 2566 ร่วมหารือพิจารณากำหนดรูปแบบ การจัดนิทรรศการของวันดินโลก ปี 2566 โดยมีกิจกรรมด้านวิชาการ เช่น นิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ แสดงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ดินและน้ำ นิทรรศการที่มีชีวิตในรูปแบบฐานการเรียนรู้ และลงพื้นที่บริเวณจัดนิทรรศการ เพื่อให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์งานวันดินโลก ปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soils and Water : a soure of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป