อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2566


วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566
ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) จากห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน ไปยังห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ

           วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยนายอาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1-12 ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) จากห้องประชุม 1214 กรมพัฒนาที่ดิน ไปยังห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ

           การประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบ 1) การติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2566 2) การใช้งานระบบ Easy Service และระบบ Easy Officer Service 3) สรุปรายงานการนำเข้าข้อมูลผลการดำเนินงานในระบบบันทึกการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด 18 ตัว 4) การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ศึกษาสถานภาพของดินและอนุรักษ์ทรัพยากรดินในพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 5) การจัดงานวันดินโลก ปี 2566 6) ติดตามรายงานผลการวิจัยของกรมฯ 7) การดำเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาที่ดินและกรมชลประทาน 8) การจัดงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 60 ปี นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับระดับตำบลปี 2566 เพื่อกำหนดกรอบและระยะเวลาการดำเนินงาน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัด

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป