อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบ่อจิ๋ว บ้านเหล่า จังหวัดเชียงราย


วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
ณ บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย

           วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2561 ของนายทองสุข นาไชยลาน พื้นที่บ้านเหล่า หมู่ 6 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย กรมพัฒนาที่ดิน โดยสำนักงานพัฒนาที่ดินเชียงราย ได้สนับสนุนขุดแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน หรือ บ่อจิ๋ว ให้เกษตรกร ขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้เกษตรกรบรรเทาปัญหาภัยแล้งได้ อีกทั้งยังเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร จากการใช้บ่อจิ๋วเป็นแหล่งน้ำสำหรับการเลี้ยงปลาและไก่ นอกจากนี้ยังส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดิน ด้วยปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ และการปลูกปอเทืองเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด ทำให้นาข้าว ไม้ผลและพืชผักเจริญเติบโตให้ผลผลิตดี ทำให้เกษตรกรมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป