อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน บ้านขุนแม่บง จังหวัดเชียงราย


วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566
ณ บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย

           วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายสุรเดช เตียวตระกูล ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การเกษตรที่มีความวิกฤตต่อการสูญเสียหน้าดิน ประงบประมาณ 2561 ของนายสุรศักดิ์ แสนสิงขรสีมา บ้านขุนแม่บง ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย เนื้อที่ 30 ไร่ เดิมปลูกพืชข้าวโพดและมันสำปะหลัง แบบเชิงเดี่ยวบนพื้นที่ลาดชัน ทำให้มีปัญหาหน้าดินถูกชะล้างพังทลาย เกิดการสูญเสียธาตุอาหาร และมีตะกอนดินทับถมในพื้นที่และแหล่งน้ำ ทำให้จำเป็นต้องมีการขุดลอกเป็นประจำ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย จึงเข้ามาดำเนินการจัดทำคันคูรับน้ำขอบเขา (แบบที่ 6) ปลูกหญ้าแฝกพันธุ์ศรีลังกา ตามแนวระดับ ข้างทางลำเลียงและรอบคันนา และส่งเสริมการปลูกไม้ผล ได้แก่ เงาะ มะม่วง ลำไย ส้มเขียวหวานและแมคคาเดเมีย ซึ่งปัจจุบันสามารถลดปัญหาการชะล้างตะกอนดินได้เป็นอย่างมาก และทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากไม้ผลชนิดต่างๆ จึงนับเป็นแบบอย่างของงานพัฒนาที่ดินบนพื้นที่สูงได้อย่างยั่งยืน

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป