รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่วางแผนจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันดินโลกปี 2566 และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ พื้นที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2


วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566
ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

           วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีด้านบริหาร ลงพื้นที่เพื่อวางแผนจัดเตรียมสถานที่จัดงานวันดินโลกปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water: a source of life ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมพื้นที่ โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะได้ตรวจเยี่ยมบริเวณพื้นที่จัดงานโดยรอบ อาทิ อาคารสถานที่ บริเวณแสดงนิทรรศการกลาง นิทรรศการมีชีวิต แปลงดินอัจฉริยะ แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ของกรมพัฒนาที่ดิน ในเดือนธันวาคมนี้

           จากนั้น รองอธิบดีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ติดตามผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้มีศักยภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่ 10 ด้วย

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป