อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2566


วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12

           วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น.นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้งที่ 1/2566 พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.อาทิตย์ ศุขเกษม รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายประวัติ แดงบรรจง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จากห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ไปยังห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12

           การประชุมครั้งนี้ เพื่อรับทราบสรุปผลการจัดงานวันดินโลก ปี 2565 (World Soil Day 2022) “Soils, where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” และในปีนี้ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กำหนดหัวข้อการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 ในชื่อ “Soil and Water: a source of life” ที่ประชุมจึงร่วมกันพิจารณา กำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดงาน หัวข้อภาษาไทยและกรอบกิจกรรมงานวันดินโลก ปี 2566 รวมถึงพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดงานวันดินโลก ปี 2566 และการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำหนังสือวันดินโลก และข้อมูลรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดจัดงานวันดินโลกปี 2566 ในหัวข้อภาษาไทย “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต“ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมีความพร้อมของสถานที่ในการจัดงาน และลักษณะพื้นที่แสดงให้เห็นทรัพยากรดินและน้ำมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน การดูแลและรักษาทรัพยากรดินและน้ำให้มีความยั่งยืนจะช่วยให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสัตว์อีกด้วย

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป