วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ปี 2566 “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด”


วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
หน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ http://www.ldd.go.th/Location/index.html

           กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการจัดตั้งหมอดินอาสาเป็นเวลายาวนานกว่าสองทศวรรษ ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัด จวบจนปัจจุบันมีหมอดินมีจำนวนหมอดินอาสากว่า 70,000 คน ครองบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจในด้านการเกษตร สร้างความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารจากครัวเรือนขยายออกสู่ชุมชน โดยใช้ความรู้ความชำนาญที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และปัจจัยสนับสนุนด้านการเกษตรจากกรมพัฒนาที่ดิน รวมถึงมีใจที่อาสาเชื่อมโยงช่วยเหลือกลุ่มเกษตรชุมชนให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้จากกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้ยั่งยืนเคียงข้างกันตลอดระยะเวลายาวนาน

           กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินงานเพิ่มศักยภาพหมอดินอาสา ยกระดับสู่ผู้นำด้านการจัดการทรัพยากรดินและที่ดิน จากการเป็นเพียงผู้ผลิตสู่การเป็นผู้ประกอบการที่สามารถเล็งเห็นถึงความต้องการของตลาดนำมาซึ่งการผลิตที่เหมาะสมอย่างมืออาชีพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและพร้อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม บัดนี้หมอดินอาสาได้ปรับเปลี่ยนประสิทธิภาพอย่างก้าวกระโดด กลายเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแนวทางการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศได้อย่างเหมาะสม

           เพื่อประกาศคุณค่าความดีงามตลอดจนเผยแพร่ผลงานของหมอดินอาสาให้เป็นที่ประจักษ์ เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กรมพัฒนาที่ดิน โดย คณะกรรมการวันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน ได้กำหนดให้ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น “วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน” (LDD Volunteered Soil Doctor Day)

           ถือเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรกรมพัฒนาที่ดินและหมอดินอาสาทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยพบปะพร้อมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มหมอดินอาสาด้วยกันร่วมกับบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมมือกันพัฒนาเครือข่ายหมอดินอาสาให้มีความเข้มแข็งสืบไป ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรรมไทยให้ยั่งยืน

           รายงาน :  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
           ภาพ :  กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป