ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ปี 66


วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

           วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันหมอดินอาสา กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายยุทธศาสตร์ อนุรักติพันธุ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการจัดงาน และเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

           นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “กรมพัฒนาที่ดินจัดงานวันหมอดินอาสาฯ ประจำปี 2566 ภายใต้หัวข้อ “หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด” เพื่อตอบสนองนโยบายตลาดนำการผลิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ โดยมีศูนย์กลางการจัดงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน และถ่ายทอดสดไปยังพื้นที่จัดงาน 76 จังหวัด ผ่าน Facebook Live : กรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหมอดินอาสาและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน นอกจากนี้ ภายในงานจะมีนิทรรศการของหมอดินอาสาที่โดดเด่นในเรื่องการผลิตที่ตรงความต้องการของตลาด รวมทั้ง Young Smart Farmer มาถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในงานด้วย”

           ขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมการจัดงานผ่าน Facebook Live : กรมพัฒนาที่ดิน สำหรับเกษตรกรและหมอดินอาสาที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป