การประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566


วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566
ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

           วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ให้การต้อนรับนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อทราบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการจำแนกประเภทที่ดิน ที่ราษฎรเรียกร้องให้เพิกถอนเขตป่าไม่ถาวร ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 จำนวน 32 พื้นที่ 24 จังหวัด (เนื้อที่ประมาณ 474,473 ไร่) และความก้าวหน้าโครงการสำรวจข้อมูลที่ดินพื้นที่ป่าไม้ถาวรนอกเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ยังไม่ได้มีการดำเนินการสำรวจจำแนกประเภทที่ดิน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2525 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ของคณะทำงาน

           นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้มีมติเห็นชอบแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 กรณีพื้นที่ที่กันออก/เพิกถอนจากป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ที่ทับซ้อนกับป่าไม้ถาวร รวมทั้งพิจารณาการจำแนกที่ดินประเภทที่ดิน “ป่าเขาบันทัดหรือป่าฝั่งซ้ายห้วยศาลา” จ.ศรีสะเกษ

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป