พด. จัดการประกวดวาดภาพจากดิน เนื่องในงานวันดินโลก ปี 2565 หัวข้อ "Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน"


วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก จังหวัดตาก

           เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กรมพัฒนาที่ดิน โดยกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน จัดการประกวดวาดภาพจากดิน เนื่องในงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก จังหวัดตาก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อการเกษตร โภชนาการ และความมั่นคงทางอาหาร โดยให้นักเรียนถ่ายทอดเป็นภาพวาดเพื่อสื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิด ร่วมทำ และตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน บำรุงรักษาฟื้นฟูทรัพยากรดินให้คงเป็นแหล่งผลิตอาหารได้อย่างพอเพียง มั่นคง และปลอดภัยได้ยืนนานต่อไป

           การประกวดวาดภาพจากดิน แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 1 - 3 ซึ่งมีนักเรียนสนใจเข้าร่วมการประกวดรวมจำนวนทั้งหมด 34 คน จัดการประกวดในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 พร้อมประกาศผลการประกวด โดยมี นางสำราญ แสนศิลา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินตาก เป็นประธานในพิธีมอบเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลและ ใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพจากดิน ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงกชณัช สุรจันทร์สกุล โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เด็กหญิงอภิชญา คงเมือง โรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กชายณัฐพัชร์ อู่สัมฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลตาก (4) รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กหญิงมาติกา จรัสจามีกรกุล โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา (บ้านแพะ) และ เด็กหญิงสุวรินทร์ ตุ่มน้ำ โรงเรียนอนุบาลตาก ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนต้น (1) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เด็กหญิงนารีรัตน์ สาลี โรงเรียนสามเงาวิทยาคม (2) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวคัคนานต์ สิปปวัฒน์ โรงเรียนบ้านมูเซอ (3) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เด็กหญิงอรปรียา บุญมา โรงเรียนผดุงปัญญา (4) รางวัลชมเชย ได้แก่ เด็กชายธนโชติ ลือภักตรา โรงเรียนสามเงาวิทยาคม และ นางสาวปพิณญา แซ่เท้า โรงเรียนบ้านมูเซอ

           รายงาน :  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป