กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันดินโลกปี 2565 สุดยิ่งใหญ่ “อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เชิญชวนเที่ยวงาน 4-7 ธันวาคมนี้


วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565
สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

           กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินจัดงาน “วันดินโลก ปี 2565” ภายใต้หัวข้อ “Soils, where food begins : อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน และสร้างความตระหนักในการสร้างสุขภาพดินที่ดี ส่งผลต่อความมั่นคง และปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

           นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการประชุม APEC ที่ผ่านมา ทุกภูมิภาคเห็นพ้องในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รองรับความท้าทายจากวิกฤตความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยภาคการเกษตรและอาหาร มีความพร้อมสนับสนุนผ่านการผลักดันความมั่นคงทางอาหาร ได้แก่ สนับสนุนความปลอดภัยอาหารและการอำนวยความสะดวกทางการค้า การปรับปรุงการดำรงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี การส่งเสริมความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคเกษตรอาหาร และการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยสามารถตั้งรับและปรับตัวด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตร ชุมชน เกิดความมั่นคงทางอาหาร สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างเพียงพอและยั่งยืน โดยใช้ BCG Model ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน เป็นหลักในการพัฒนาสู่ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”(Sustainable Development Goals: SDGs)

           ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวต่อว่า“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายสนับสนุนและมุ่งเป้าดำเนินงานด้านความมั่นคงอาหาร สอดรับนโยบายให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก โดยมีกรอบการขับเคลื่อนร่วมกันผ่านนโยบาย “3S” คือ “Safety” ความปลอดภัยของอาหาร “Security” ความมั่นคง มั่งคั่ง ของภาคการเกษตรและอาหาร และ “Sustainability” ความยั่งยืนของภาคการเกษตร โดยสร้างความตระหนักในการรักษาทรัพยากรดิน “วันดินโลก (World Soil Day)” วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวาระของการรณรงค์ความสำคัญของดินที่เป็นปัจจัยหลักในการผลิตภาคเกษตร จึงจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือร่วมใจ รักษาทรัพยากรดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน วันดินโลกปีนี้องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations หรือ FAO) โดยสมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก (Global Soil Partnerships หรือ GSP) ได้กำหนดหัวข้อหลัก “Soils: where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” เน้นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและปลอดภัยทางอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเร่งสร้างการรับรู้ ให้ทุกภาคส่วน ให้เกิดความตระหนักถึงการใช้ที่ดินให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน และเป็นรากฐานการผลิตทางการเกษตรที่ส่งผลให้เกิดความมั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน ตามเป้าหมายของการขจัดความอดอยากหิวโหย (Zero hunger) และการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

           นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบให้กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักจัดงานวันดินโลก ปี 2565 ภายใต้หัวข้อ “Soils: where food begins อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก จ.ตาก โดยร่วมกับจังหวัดตาก สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย สมาคมดินโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ สถาบันการศึกษา ชุมชน ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานต่างประเทศ เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน รวมทั้งสร้างความตระหนักให้เห็นความสำคัญของการสร้างสุขภาพดินดี ซึ่งจะส่งผลถึงการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารเลี้ยงประชากรโลก และการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ภายในงานได้มีการมอบเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award ประจำปี 2565 ผู้ได้รับรางวัล ได้แก่ Institute of Geology, National Autonomous University of Mexico ประเทศเม็กซิโก ซึ่งได้จัดกิจกรรมโครงงานการประกวดดินนานาชาติ (Soil Judging Competition) การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินดินระดับนานาชาติ การประกวดสื่ออินโฟกราฟฟิก จัดทำและเผยแพร่คู่มือการประเมินดิน เน้นจัดกิจกรรมผ่านออนไลน์และกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเยาวชน โดยมี Prof. Dr. Elizabeth SolleiroRebolledo และ Mr. Axel Cerón González เป็นผู้แทนเข้ารับเหรียญรางวัล ที่มีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประดิษฐานอยู่ด้านหน้า นอกจากนี้ภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการวันดินโลก นิทรรศการมีชีวิต อาทิ แปลงผักบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เทคโนโลยีการผลิตองุ่นและเสาวรสปลอดภัย แปลงข้าวสรรพสี บ้านเกษตรชาวตาก นวัตกรรมจุลินทรีย์สู่การผลิตอาหารปลอดภัย แปลงสตรอเบอรีและกะหล่ำปลี ฐานการปรุงดิน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนานานาชาติ เสวนาหมอดินอาสา กิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ เดินเทรล และจำหน่ายผลผลิตจากเกษตรกร

           นอกจากการจัดกิจกรรมที่สถานีพัฒนาที่ดินตากแล้ว ในภูมิภาคต่างๆ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ จะมีการจัดงานวันดินโลกตลอดเดือนธันวาคม 2565 เพื่อสื่อถึงความสำคัญของทรัพยากรดินที่ใช้เป็นแหล่งผลิตอาหารให้เป็นที่รับทราบกันในวงกว้าง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาที่ดิน เพจ Facebook World Soil Day วันดินโลก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line Official : Thai World Soil Day อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินกล่าวทิ้งท้าย

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

ก่อนหน้ารายการหลัก •: ถัดไป