การประชุม Strengthening the CESRA network for Sustainable Soil Management


วันศุกร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2564
ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ

           นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ และนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้เข้าร่วมการประชุม Strengthening the CESRA network for Sustainable Soil Management เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (รศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์) ประธานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินโลก (นางนพมณี สุวรรณัง) นายพิทยากร ลิ่มทอง นายกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย ร่วมกับคณาจารย์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีภารกิจด้านการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบด้วย

           1) การสร้างเครือข่ายศูนย์ CESRA ในประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนความร่วมมือเพื่อให้เกิดการบูรณาการทางวิชาการ การสร้างเครือข่ายที่ดีระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานภาคีระหว่างประเทศ
           2) กลยุทธการดำเนินงาน และแผนปฏิบัติของศูนย์ CESRA เพื่อมีฐานข้อมูลที่เป็นมาตฐานเดียวกันและสามารถถ่ายทอดและเชื่อมโยงข้อมูลภายในประเทศได้
           3) การหารือเพื่อรองรับการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ CESRA ที่เป็นเอกภาพในระดับประเทศ สำหรับเป็นข้อมูลในการหารือร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับภูมิภาคเอเชียต่อไป

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป