องคมนตรีติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.เชียงราย แล้วเสร็จ 2 โครงการ ราษฎรได้มีน้ำใช้ ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน


วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
จังหวัดเชียงราย

           วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมลงพื้นที่กับคณะฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อติดตามการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์การพัฒนาแหล่งน้ำตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของราษฎรอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป