การประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดิน กับสถาบัน ITC ประเทศเนเธอร์แลนด์


วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ

           วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ให้การต้อนรับผู้บริหารจากสถาบัน ITC นำทีมโดย Prof. dr. ir. Tom Veldkamp และเป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน ITC มหาวิทยาลัย Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ และกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในขณะนั้นเป็นสถาบัน The International Institute for Geo-information Science and Earth Observation(ITC) ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนเป็น Faculty of Geo-Information Science and Earth Observation อยู่ภายใต้มหาวิทยาลัย Twente

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้หารือประเด็นแนวทางที่จะพัฒนาความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อกรมพัฒนาที่ดินในระยะต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักฯ และกองส่วนกลาง ผู้แทนจากส่วนภูมิภาค และศิษย์เก่าของสถาบัน ITC เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 802 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป