งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 พระนครศรีอยุธยา


วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ สถานีการเรียนรู้ สถานีการลดต้นทุนการผลิต สถานีการเพิ่มมูลค่าผลผลิต สถานีการจัดการศัตรูพืช สถานีเศรษฐกิจพอเพียง สถานีดินและปุ๋ย การจัดนิทรรศการ ฐานเรียนรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรให้ความรู้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน พร้อมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มส่งเสริมอาชีพ และ Young Smart Farmer ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

           รายงาน :  สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป