วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 15.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 ซึ่งประธานมีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
• การจัดงานวันดินโลกประจำปี 2562 โดยจัดทั้งปีในหัวข้อ Stop Soil Erosion พื้นที่ตรงไหนที่มีศักยภาพ สามารถจัดงานวันดินโลกได้ให้จัดได้เลย
• การจัดการหญ้าแฝก
• การต้านการใช้สารพาราคอต ถ้าไม่ใช้ 3 ตัวนี้พอจะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยเหลือเกษตรกรด้านปราบวัชพืช
• การไถกลบฯ ไถกลบไปแล้วได้อะไรบ้าง การทำปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆ ได้ประโยชน์อะไรบ้าง
• ให้ สวพ. คิดเครื่องมือกำจัดวัชพืชแทนการใช้ยาฆ่าหญ้า เพื่อต้านสารพาราควอต
• การประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นๆ ของแต่ละ สพด. ให้ดึงมาทำการ Pr ผลงานวิชาการ
• การเผยแพร่งานกิจกรรมต่างๆ ผ่านทางไลน์กลุ่ม เน้นย้ำว่าส่งให้ถูกช่องทางแต่ละกลุ่มไลน์ ทุกกิจกรรมสามารถส่งเข้าไลน์ กษ.พด. ได้
• การฝึกอบรมสำหรับข้าราชการใหม่ ให้เข้ารับการฝึกอบรม ของกรมพัฒนาที่ดินเป็นผู้จัด เพื่อให้ข้าราชการใหม่รับรู้ถึงวิสัยทัศน์ภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน และเป็นการ สร้างสัมพันธภาพระหว่าง ผู้ร่วมอาชีพเดียวกัน
• การสลับตำแหน่งเส้นทางระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย Career path
• การจัดระบบอนุรักษ์ ให้ทำที่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์และมีแบบก่อสร้างที่ถูกต้องเท่านั้น ให้ทำตามแบบโครงการบนพื้นที่สูง ในส่วนของโครงการพระราชดำรินั้น ทางองคมนตรีแนะนำให้ทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในรูปแบบ “นาขั้นบันได”
• ทำโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ เช่น โครงการเกษตรวิชญา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ กรมฯ พยายามส่งเสริมเกษตรกรในการให้ความรู้ และพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อเป็น โครงการเฉลิมพระเกียรติ ร.10 ให้ได้
• โครงการฝายไทยนิยม ได้ทำรายงานสรุปส่งไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนไปศึกษา ข้อมูลการสร้างฝาย ประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงงบประมาณเพื่อทำความเข้าใจแก่เกษตรกรชาวบ้าน ว่าได้ประโยชน์จริง งบประมาณก่อสร้างตามราคากลาง
• การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญตามกระแสสังคมและ ซึ่งประเด็นระดับชาติ
• เรื่องเมล็ดพันธุ์ อยากให้มีทีมงานตรวจสอบ ติดตามการแจกจ่ายบริการแก่เกษตรกร ว่า นำไปใช้ประโยชน์ในที่ดินตนเองจริงหรือไม่ ไม่ใช่เกษตรกรแอบเอาไปขายให้เอกชน ควรมีหลักเกณฑ์ควบคุมการส่งเสริมและพันปอเทือง
• การให้บริการวิเคราะห์ดินเชิงรุก เป็นหน่วยบริการให้การจัดการดินเคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว ทันต่อฤดูกาลเพาะปลูก รวมถึงการปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกร ซึ่งจะดำเนินการจัดตั้ง หน่วยบริการเคลื่อนที่ทั้งหมด 95 หน่วย ภายในปี 62
• ให้จัดทัพ ตั้งทีมงานเฉพาะกิจสำหรับงานที่เร่งด่วน

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป