วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเรื่อง การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ให้แก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ที่ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้ความรู้ผู้บริหาร และบุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน เรื่องการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ อย่างถูกต้องและถูกวิธี และให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินตามมาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยให้หน่วยงานภาครัฐ โดยมี นายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมควบคุมมลพิษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป