วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
กรมพัฒนาที่ดิน เจตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีประกาศขับเคลื่อนกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอย “กรมพัฒนาที่ดิน ใสสะอาด ไร้ถุงพลาสติก” กิจกรรมประกอบด้วย การเดินพาเหรดริ้วขบวนชุดแฟนซีที่นำขยะพลาสติกมาประยุกต์ใช้ และกิจกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกวิธี เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าระหว่างภาครัฐและผู้ประกอบการร้านอาหาร ให้เกิดความร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการช่วยลดการใช้พลาสติกและกล่องโฟม ส่งเสริมให้ใช้ถุงผ้าและวัสดุธรรมชาติต่างๆ เป็นการลดปริมาณขยะถุงพลาสติก ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนให้ตระหนักถึงความสำคัญและให้ความร่วมมือในการดำเนินการคัดแยกขยะมูลฝอยในสำนักงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน โดยเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม ให้ใช้ถุงผ้าแทนในการใส่สิ่งของ ใช้วัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายในการใส่อาหาร และใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนการใช้แก้วน้ำพลาสติก เพื่อช่วยลดปัญหาขยะล้นเมือง ช่วยลดมลพิษทางดิน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้อำนวยการกอง/สำนัก และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน

           รายงาน :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป