วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

           วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วม ตรวจราชการจังหวัดยโสธร

           พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนเมืองเกษตรอินทรีย์ต้นแบบ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้บริการระดับสูง หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมงาน

           นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างเท่าเทียม และมีแนวคิดสนับสนุนจังหวัดยโสธรให้เป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากมีการผลิตข้าวอินทรีย์มากที่สุดในประเทศไทย แต่ในตลาดโลก สินค้าข้าวมีการแข่งขันที่สูง ทั้งต้องรักษามาตรฐานคุณภาพสินค้า และราคาขาย ประเทศไทยมีข้าวที่มีคุณภาพแต่ต้นทุนการผลิตก็สูง อยากให้ทุกฝ่ายเกษตรกร ภาครัฐ และเอกชน ร่วมมือกับปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต นำเทคโนโลยี ความรู้ต่าง ๆ เข้ามาใช้ ศึกษาพื้นที่และใช้ที่ดินให้เหมาะสม เน้นตลาดนำการผลิต และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าที่หลากหลาย ในทุก ๆ สินค้า

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป