พบกลุ่มเกษตรอินทรีย์เมืองจันท์


วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
อำเภอมะขาม จ. จันทบุรี

           วันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่อำเภอมะขาม จ. จันทบุรี

           “ปัถวี โมเดล” สวนเกษตรอินทรีย์กลุ่มรัฐไท ต.ปัถวี โดยนายรัฐไท พงษ์ศักดิ์ หัวหน้ากลุ่ม เริ่มรวมกลุ่ม 3 สวน ทำสวนเกษตรอินทรีย์ในปี 54 จนปัจจุบันขยายเป็น 19 สวน ทำการเกษตรในระบบเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน Organic Thailand และ มาตรฐานการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม(PGS) ผลผลิตจัดจำหน่ายตลาดต่างประเทศ และ Trade market ในชื่อสินค้า “ปัถวี โมเดล” นอกจากนี้ยังเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านปัถวี ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสความเพลิดเพลินและความรู้วิถีเกษตรในสวนไม้ผล รวมถึงหาซื้อของฝากกลับไป ในปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากกลุ่มนักท่องเที่ยวกว่า 3 หมื่นกลุ่ม นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งของจังหวัดจันทบุรี มีการบริหารกลุ่มอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านสถานที่ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ โดยประเมินศักยภาพการรองรับของสมาชิกเพื่อให้บริการมีประสิทธิภาพและคุณภาพ

           อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ฝากถึง หน่วยงานในพื้นที่ ให้นำความรู้ของกรมพัฒนาที่ดินที่มีมาปรับใช้แนะนำการจัดการดินเพื่อลดต้นทุนตอบโจทย์ความต้องการของชุมชน เพื่อพัฒนากลุ่มอย่างยั่งยืน

           ติดตามงานโครงการแหล่งน้ำชุมชน บ้านฉมันต.ฉมัน อ.มะขาม พบนายก อบต. และกลุ่มเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำที่มีขนาดความจุ 300,000 ลบ.ม. พื้นที่เกษตร 507 ไร่ เป้าหมายให้เกษตรกรนำน้ำไปใช้ในพื้นที่สวนผลไม้ ทุเรียน มังคุด

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป