วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพฯ

           วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานวันอาหารโลก (World Food Day) ที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประจำสำนักงานแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จัดขึ้น ในการนี้พระองค์ทรงพระราชทานวุฒิบัตรแก่เกษตรกรดีเด่นจากภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ณ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ สำนักงานประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก กรุงเทพฯ

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป