วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

           วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก สระเก็บน้ำความจุ ๑๖๓,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานขยายผลและปรับปรุงงานจากนโยบายเดิม พร้อมทั้งส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินตามแนวทางการอนุรักษ์ดินและน้ำ ส่งเสริมระบบการผลิตพืชอาหาร/พืชทางเลือก เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่เกษตรกร โดยมีนายสมควร ณ ลำปาง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๗ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านนาเหลืองม่วงขวา หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

           รายงาน :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป