วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561
บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

           วันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมและติดตามงานของสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว และถ่ายทอดนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกฤษฎา บุญราช ที่ใช้ในการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้ทุกหน่วยงานขยายผลและปรับปรุงจากนโยบายเดิมโดยยึดหลัก ๓ ต. (ต่อ เติม แต่ง) พร้อมทั้งรับฟังผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆในแต่ละพื้นที่โดยแนะนำเเนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง และขอให้คำนึงถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับเป็นสำคัญ หลังจากนั้นเวลา ๑๕.๐๐ น. ลงพื้นที่โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ๘๔ พรรษา (สวนของพ่อ) ที่กรมพัฒนาที่ดินเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ เพื่อเป็นฐานศึกษาเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทรัพยากรดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต บนพื้นที่ทั้งหมด ๒๗ ไร่ โดยมี นายก่อเกียรติ จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ ณ บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที่ ๑๕ ตำบลท่าแยก อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว

           รายงาน : นางสาวสิริบังอร เธียรชาติอนันต์ นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป