การประชุมการรวบรวมโครงการและหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

           วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุม กล่าวต้อนรับ ในการประชุมกลุ่มย่อยเชิงปฏิบัติการ "การรวบรวมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและหารือหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" โดยมีคณะผู้แทนจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(TDRI) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ชั้น 6 กรมพัฒนาที่ดิน

           รายงาน :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ :  สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป