สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานและทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จะพระเจ้าอยู่หัว


วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555
พารากอนฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานในนิทรรศการ ทรงตัดริบบิ้นเปิดงาน และลงพระนาม "สิรินธร" บนแผ่นดินเหนียวจำลอง จากนั้นทรงทอดพระเนตรนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จะพระเจ้าอยู่หัว นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และวันดินโลก ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งดำเนินการจัดงาน โดย กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ พารากอนฮอลล์ 1 ศูนย์การค้าสยามพารากอน มีประชาชน ให้ความสนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการ เป็นจำนวนมา

           รายงาน : นายนพล วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
           ภาพ : นายนพล วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน 
ชมห้องภาพ

รายการก่อนหน้ารายการหลัก •: รายการถัดไป