ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ
สำรวจพื้นที่พิษณุโลกและเตรียมการปฏิบัติตามนโยบายขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
การสัมมนา เพื่อการพัฒนาประเทศไทย ๔.๐
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประชุม หัวหน้าส่วน พด. ๑/๖๑ เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบาย กษ. สร้างไทยนิยม ยั่งยืน
jQuery Slider