พด. พัฒนาและสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาประจำจังหวัด 60
ตรวจติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเขต 6
การประชุมผู้บริหาร กษ. 34/2560
Steering Committee : Thai Rice NAMA
รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย กษ. ยกกระดาษ A๔ ศรีสะเกษ
jQuery Slider