ตรวจติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำตาก งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
ตรวจติดตามงานการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปลูกต้นรวงผึ้ง (Yellow Star)
กษ. ประชุมปรึกษาหารือการจัดการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
jQuery Slider