การประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม พด.
การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับ กษ.
การประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล "แผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน"
เปิดงานวันดินโลก ปี ๒๕๖๐ World Soil Day 2017
การแถลงนโยบายของ รมว.กษ.
jQuery Slider