ติดตามงาน ไทยนิยม ยั่งยืน งบปี ๖๑ ชาวแพร่บ้านแม่กระทิง ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ อนุรักษ์ดินและน้ำชุมชน
ตรวจเยี่ยม พื้นที่ไร่นารับน้ำจากถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย
ร่วมพิธี MOU ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ภาคเหนือตอนบน ๒ เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่
ร่วมเป็นเกียรติ MOU พัฒนาเกษตรอินทรีย์ เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
jQuery Slider