พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อน PGS
...
ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามงานของ กษ. ๑๓/๖๑
...
หารือการบูรณาการ ขับเคลื่อน ขยายผลโครงการหลวง แก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
...
ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร จังหวัดบุรีรัมย์
...
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561
...
jQuery Slider