สมเด็จพระเทพฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอน้ำโสมและอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
...
ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๔ ภาคเหนือ
...
คณะสำนักงานที่ดินแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย เยี่ยมเยือนศึกษาดูงานของ กรมพัฒนาที่ดิน
...
ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน ของ กษ. เดินหน้าโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
...
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 2/2561
...
jQuery Slider