การประชุมมอบนโยบายและตรวจเยี่ยม พด.
...
การตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้กับ กษ.
...
การประชุมเตรียมความพร้อมข้อมูลของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล "แผนการดำเนินงานของทุกหน่วยงาน"
...
ประชุมหารือติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานกรอบความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรดินอย่างยั่งยืนของภูมิภาคเอเชีย
...
งานเฉลิมฉลองวันดินโลก ประจำปี 2560 (World Soil Day 2017) สำนักงานใหญ่ FAO
...
jQuery Slider