กษ. ประชุมปรึกษาหารือการจัดการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๒
...
ประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
...
ประชุม คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
...
ประชุมชี้แจ้งตอบข้อซักถามรับตรวจประเมิน “โครงการ : แหล่งน้ำ....สร้างดิน สู่การพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม “
...
รับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ "โครงการ : แหล่งน้ำ....สร้างดิน สู่การพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม" ชุมพร
...
jQuery Slider