ข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ

หน่วยงาน
หน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
เดือน
ปี พ.ศ.
เลขที่เรื่อง เช่น 07, 0708,070801,...
ชื่อเรื่อง
(ทำเครื่องหมายหน้าคำค้นที่ต้องการ)  

ขอดูข่าวทั้งหมด

ผลการค้นหาข่าว : จากหน่วยงานกรมพัฒนาที่ดิน
จำนวน : 717 รายการ
เลขที่ หัวข้อข่าว  
070814002559002: งาน "ตลาดเกษตรดิจิทัล : เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกล การเกษตรไทยก้าวหน้า " ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 5-25 กันยายน 2559(282) สลก.
070815002559029: หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(208) กค.
070815002559027: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรณีถอนคืนเงินรายได้แผ่นดินประเภทค่าปรับ(167) กค.
070815002559028: หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการนำเงินส่งคลังในระบบ GFMIS ผ่านระบบ KTB Corporate Online(164) กค.
070815002559026: ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ(ฉบับที่3)(163) กค.
070815002559025: ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ(Government Cost Information GCI ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และคู่มือการใช้งาน(162) กค.
070815002559024: ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน(140) กค.
070815002559023: ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง(135) กค.
070815002559022: อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ(135) กค.
070815002559021: หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ 25(136) กค.
070815002559020: การเปิดโอกาสให้สมาชิก กสจ.เพิ่มอัตราเงินนำส่งเงินสะสม ได้มากกว่า ร้อยละ 3 แต่ไม่เกินร้อยละ 15(138) กค.
070814002559001: เชิญชวนสวมเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์(139) สลก.
070813002559010: ขอความร่วมมือใส่เสื้อสีเหลือง‡(144) กกจ.
070815002559019: ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม(133) กค.
070815002559018: การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางก่อสร้าง(127) กค.
070813002559009: เชิญชวนสั่งจองเสื้อหม้อห้อม(128) กกจ.
070813002559008: ขอเชิญร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(140) กกจ.
070815002559017: การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่สร้าง และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวณค่างานต้นทุน(129) กค.
070815002559016: บัญชีนวัตกรรมไทย(134) กค.
070815002559015: มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์(154) กค.
หน้าที่ 1 จากทั้งหมด 36 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 >>