• เกษตรอินทรีย์ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ
          •เอกสารเลขที่010001-2550 : การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่ง พด.1
          •เอกสารเลขที่010002-2550 : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยใช้สารเร่ง พด.2
          •เอกสารเลขที่010003-2550 : การผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชโดยสารเร่ง พด.7
          •เอกสารเลขที่010004-2550 : การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน
          •เอกสารเลขที่010005-2550 : การไถกลบตอซัง เพิ่มอินทรีย์วัตถุและจุลินทรีย์ดิน
          •เอกสารเลขที่010006-2550 : การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อ สาเหตุโรคพืช โดยใช้สารเร่ง พด.3
          •เอกสารเลขที่010007-2550 : การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ๋ยชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น
          •เอกสารเลขที่010008-2550 : มีอะไรในปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
          •เอกสารเลขที่010009-2550 : การขยายเชื้อจุลินทรีย์ในสารเร่ง พด.1, พด.2 ,พด.3 ของกรมพัฒนาที่ดิน
          •เอกสารเลขที่010010-2550 : การใช้พืชสมุนไพรกำจัดแมลงศัตรูพืช
          •เอกสารเลขที่010011-2550 : เทคนิคในการเพิ่มคุณภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
          •เอกสารเลขที่010012-2550 : ปัญหาและแนวทางการแก้ไขการทำการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
          •เอกสารเลขที่010013-2550 : การปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
          •เอกสารเลขที่010014-2550 : การปลูกถั่วพร้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
          •เอกสารเลขที่010015-2550 : การปลูกผักปลอดสารพิษ
          •เอกสารเลขที่010016-2550 : การปลูกโสนอัฟริกันเพื่อผลิตเมล็ดพืชปุ๋ยสด
          •เอกสารเลขที่010017-2550 : การปลูกโสนอัฟริกันเพื่อเป็นปุ๋ยพืชสด
          •เอกสารเลขที่010026-2550 : การผลิตปุ๋ยหมักโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
          •เอกสารเลขที่010027-2550 : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยใช้ซุปเปอร์ พด.2
          •เอกสารเลขที่010028-2550 : การผลิตเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมเชื้อสาเหตุโรคพืชโดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
          •เอกสารเลขที่010029-2550 : ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง
          •เอกสารเลขที่010001-2557 : การเก็บตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์สำหรับการปลูกพืช
          •เอกสารเลขที่010002-2557 : การเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์น้ำ
• การจัดการดินปลูกพืช...ด้วยปุ๋ยอินทรีย์
          •เอกสารเลขที่020001-2550 : การปลูกข้าวหอมมะลิในระบบอินทรีย์
          •เอกสารเลขที่020002-2550 : การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว
          •เอกสารเลขที่020003-2550 : การจัดการดินสำหรับปลูกอ้อย
          •เอกสารเลขที่020004-2550 : การปรับปรุงบำรุงดินเพิ่มผลผลิตกาแฟ
          •เอกสารเลขที่020005-2550 : การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อผลผลิตถั่วเหลือง
          •เอกสารเลขที่020006-2550 : เทคโนโลยีการผลิตข้าวอินทรีย์
          •เอกสารเลขที่020007-2550 : กลยุทธ์ในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
          •เอกสารเลขที่020008-2550 : การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตลำไย
          •เอกสารเลขที่020009-2550 : การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมังคุด
          •เอกสารเลขที่020010-2550 : การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตทุเรียน
          •เอกสารเลขที่020011-2550 : การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวโพด
          •เอกสารเลขที่020012-2550 : การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตยางพารา
          •เอกสารเลขที่020013-2550 : การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผัก
          •เอกสารเลขที่020014-2550 : การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย
          •เอกสารเลขที่020016-2550 : การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง
          •เอกสารเลขที่020017-2550 : ดินและปุ๋ยมันสำปะหลัง
• การจัดการดินด้วยวิธีอนุรักษ์ดินและน้ำ
          •เอกสารเลขที่030001-2550 : การปลูกหญ้าแฝกพืชมงคลเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
          •เอกสารเลขที่030002-2550 : ยูคาลิปตัสบนคันนา : ทางรอดของชาวนาภาคอีสาน
          •เอกสารเลขที่030003-2550 : การเตรียมดินปลูกพืช
          •เอกสารเลขที่030004-2550 : การปรับปรุงดินที่มีสภาพการชะล้างพังทลาย
          •เอกสารเลขที่030005-2550 : การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลาดชัน
          •เอกสารเลขที่030006-2550 : มาตรการอนุรักษืดินและน้ำโดยวิธีปลูกพืชบนพื้นที่ลาดชัน
          •เอกสารเลขที่030007-2550 : ปลูกหญ้าแฝก เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรดินและสภาพแวดล้อม
          •เอกสารเลขที่030008-2550 : การหาแนวระดับของพื้นที่
          •เอกสารเลขที่030009-2550 : การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่อรักษาความชุมชื้นของดิน
          •เอกสารเลขที่030010-2550 : การใช้ประโยชน์หญ้าแฝก เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศของแหล่งน้ำ
          •เอกสารเลขที่030011-2550 : การขยายพันธุ์หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ฟื้นฟูสภาพดิน
          •เอกสารเลขที่030012-2550 : สายพันธุ์หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ
          •เอกสารเลขที่030013-2550 : การปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำนอกพื้นที่เกษตร
          •เอกสารเลขที่030014-2550 : การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
          •เอกสารเลขที่030016-2550 : การใช้ประโยชน์หญ้าแฝกในการปรับปรุงบำรุงดิน
          •เอกสารเลขที่030017-2550 : การอนุรักษ์ดินบนพื้นที่ลาดเท
          •เอกสารเลขที่030018-2550 : การไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ
          •เอกสารเลขที่030023-2550 : การไถพรวนเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
• การจัดการดิน น้ำ พืชในสภาวะน้ำท่วม ดินถล่ม ดินปัญหาพิเศษ
          •เอกสารเลขที่040001-2550 : การจัดการดินหลังน้ำท่วมเพื่อปลูกผัก
          •เอกสารเลขที่040002-2550 : การจัดการดินและน้ำหลังน้ำท่วมในสวนผักผลไม้
          •เอกสารเลขที่040003-2550 : การจัดการดินพื้นที่ปลูกยาพาราหลังน้ำท่วม
          •เอกสารเลขที่040004-2550 : การจัดการดินพื้นที่นาปลูกข้าวหลังน้ำท่วม
          •เอกสารเลขที่040005-2550 : การป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อการเกษตรกรรม
          •เอกสารเลขที่040006-2550 : การจัดการน้ำในพื้นที่แห้งแล้ง
          •เอกสารเลขที่040007-2550 : เตือนภัย ดินถล่ม
          •เอกสารเลขที่040008-2550 : การฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ
          •เอกสารเลขที่040009-2550 : อิทธิพลของการขาดน้ำต่อผลผลิตพืช
          •เอกสารเลขที่040010-2550 : การเพิ่มผลิตพืชในดินที่มีชั้นดาน
          •เอกสารเลขที่040011-2550 : การจัดการดินพื้นที่ปลูกปาล์มหลังน้ำท่วม
          •เอกสารเลขที่040012-2550 : การปรับปรุงดินลูกรัง
          •เอกสารเลขที่040013-2550 : การปรับปรุงดินเหมืองแร่ร้าง
          •เอกสารเลขที่040014-2550 : การปรับปรุงดินทราย
          •เอกสารเลขที่040015-2550 : การปรับปรุงดินเปรี้ยวภาคใต้
          •เอกสารเลขที่040016-2550 : การปรับปรุงดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อปลูกข้าว
          •เอกสารเลขที่040017-2550 : การปรับปรุงดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อปลูกพืชไร่พืชสวน
          •เอกสารเลขที่040018-2550 : การปรับปรุงดินเค็มชายทะเล
          •เอกสารเลขที่040019-2550 : การปลูกไม้ผลในดินเปรี้ยว
• การสำรวจข้อมูล การใช้ที่ดิน
          •เอกสารเลขที่050001-2550 : การพัฒนาที่ดินทิ้งร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดิน
• แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ
          •เอกสารเลขที่060001-2550 : กลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
          •เอกสารเลขที่060002-2550 : แนวทางการจัดตั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
          •เอกสารเลขที่060003-2550 : การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรใช้สารอินทรีย์
          •เอกสารเลขที่060004-2550 : การจัดทำเขตพัฒนาที่ดิน
• การปรับปรุงบำรุงดิน
          •เอกสารเลขที่070001-2550 : การใช้สารปรับปรุงบำรุงดิน
          •เอกสารเลขที่070002-2550 : ปุ๋ยเคมีปลอมนั้นเป็นอย่างไร
          •เอกสารเลขที่070003-2550 : ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย
          •เอกสารเลขที่070005-2550 : ปุ๋ยทางดิน ปุ๋ยทางใบ
          •เอกสารเลขที่070010-2550 : ความสำคัญของดินและปุ๋ย
          •เอกสารเลขที่070012-2550 : ข้อดีข้อเสียของการใช้ปุ๋ยทางใบ
          •เอกสารเลขที่070013-2550 : การใช้สารปรับปรุงบำรุงดินในพื้นที่เกษตรกรรม
          •เอกสารเลขที่070015-2550 : วิธีการผสมปุ๋ยเคมีให้ได้ตามผลวิเคราะห์ดิน
          •เอกสารเลขที่070016-2550 : เทคนิคการเลือกซื้อปุ๋ยที่คุ้มค่า
• ภูมิปัญญาหมอดิน เกษตรกรไทย
          •เอกสารเลขที่080001-2550 : เทคนิคการทำนาไร้สารพิษ 100 ถัง/ไร่
          •เอกสารเลขที่080002-2550 : น้ำส้มควันไม้
          •เอกสารเลขที่080003-2550 : การจัดการดินเพื่อปลูกผักและไม้ผลอินทรีย์
          •เอกสารเลขที่080004-2550 : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง
          •เอกสารเลขที่080005-2550 : การใช้สารเร่ง พด.1, พด.2 และ พด.3 เพื่อเพิ่มคุณภาพและผลผลิตน้ำยางพารา
          •เอกสารเลขที่080006-2550 : ผักบุ้งจีนพืชสร้างรายได้งาม
          •เอกสารเลขที่080007-2550 : เกษตรกรบ้านม่วง จ.อุบล
          •เอกสารเลขที่080008-2550 : ปลูกผักบุ้ง ทางเลือกการสร้างรายได้
          •เอกสารเลขที่080009-2550 : หอยเชอรี่และการป้องกันกำจัด
          •เอกสารเลขที่080011-2550 : เทคนิดการผลิตมะนาวฤดูแล้ง