***รายงานประจำปี 2562 ***
          •รายงานประจำปี 2562 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน แบบรายละเอียดสูง
          ***รายงานประจำปี 2561 ***
          •รายงานประจำปี 2561 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน แบบรายละเอียดสูง
          ***รายงานประจำปี 2560 ***
          •รายงานประจำปี 2560 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน แบบรายละเอียดสูง
          ***รายงานประจำปี 2559 ***
          •รายงานประจำปี 2559 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน แบบรายละเอียดสูง
          ***รายงานประจำปี 2558 ***
          •รายงานประจำปี 2558 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน แบบรายละเอียดสูง
          ***รายงานประจำปี 2557 ***
          •รายงานประจำปี 2557 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน แบบรายละเอียดสูง
          ***รายงานประจำปี 2556 ***
          •รายงานประจำปี 2556 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน แบบรายละเอียดสูง
          •รายงานประจำปี 2556 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน แบบทั่วไป
          ***รายงานประจำปี 2555 ***
          •รายงานประจำปี 2555 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน
          ***รายงานประจำปี 2554 ***
          •รายงานประจำปี 2554 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน
          ***รายงานประจำปี 2554 ***
          •รายงานประจำปี 2554 จัดทำโดย สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
          ***ที่ระลึก 48 ปี กรมพัฒนาที่ดิน***
          •ที่ระลึก 2554 เทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 48 ปีกรมพัฒนาที่ดิน
          •รายงานประจำปี 2554 จัดทำโดย สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดแพร่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
          ***รายงานประจำปี 2553 ***
          •รายงานประจำปี 2553 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน
          •รายงานประจำปี 2553 จัดทำโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          •รายงานประจำปี 2553 จัดทำโดย สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
          •รายงานประจำปี 2553 จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก
          •รายงานประจำปี 2553 จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
          •รายงานประจำปี 2553 จัดทำโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
          •รายงานประจำปี 2553 จัดทำโดย สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน
          •รายงานประจำปี 2553 จัดทำโดย สำนักสำรวจและวิจัยทรัพยากรดิน
          ***รายงานประจำปี 2552***
          •รายงานประจำปี 2552 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน
          •รายงานประจำปี 2552 จัดทำโดย สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
          •รายงานประจำปี 2552 จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 สุราษฎร์ธาน
          •รายงานประจำปี 2552 จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
          •รายงานประจำปี 2552 จัดทำโดย สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสิงห์บุรี
          ***รายงานประจำปี 2551***
          •รายงานประจำปี 2551 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน
          •รายงานประจำีปี 2551 จัดทำโดย สำนักสำรวจดินและวางแผนการใช้ที่ดิน
          •รายงานประจำปี 2551 จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8

          •รายงานประจำปี 2551 จัดทำโดย สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดยโสธร
          •รายงานประจำปี 2551 จัดทำโดย ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
          •รายงานประจำปี 2551 จัดทำโดย ศูนย์ชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
          •รายงานประจำปี 2551 จัดทำโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          ***รายงานประจำปี 2550 ***
          •รายงานประจำปี 2550 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน
          ***รายงานประจำปี 2549 ***
          •รายงานประจำปี 2549 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน
          ***รายงานประจำปี 2548 ***
          •รายงานประจำปี 2548 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน
          ***รายงานประจำปี 2547 ***
          •รายงานประจำปี 2547 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน
          ***รายงานประจำปี 2546 ***
          •รายงานประจำปี 2546 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน
          ***รายงานประจำปี 2545 ***
          •รายงานประจำปี 2545 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน
          ***รายงานประจำปี 2544 ***
          •รายงานประจำปี 2544 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน
          ***รายงานประจำปี 2543 ***
          •รายงานประจำปี 2543 จัดทำโดย กรมพัฒนาที่ดิน