•หญ้าแฝก ประกวด ปตท.
•ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน น้ำ พืช ต้นแบบเกษตรอินทรีย์วิถีชุมชน (NXPowerLite)
•น้ำส้มควันไม้คุณภาพสูง
•ข้าวอินทรีย์สูตรหมอดินมนัส
•การผลิตผักปลอดสารพิษในระบบเกษตรอินทรีย์
•การปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสดสูตรหมอดินมนัส
•“ผลผลิตผักจากแปลงเกษตรอินทรีย์” ของเกษตรกรสองพี่น้องอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
•ทางเลือกอาชีพ...วิถีเกษตร “บ้านห้วยพระ” …เกษตรท้องถิ่นไทย ปลูกผักปลอดภัยสารพิษสู่ครัวโลก
•“ตามรอยพระยุคลบาท”…เศรษฐกิจพอเพียง คุณสุภาวดี ปิยนุสรณ์ หมอดินอาสาบางเค็ม ปรับปรุงดิน...ปลูกหญ้าแฝกในไร่นาสวนผสม
•ตามรอยพระยุคลบาท... ลุงสมโชค สำราญ หมอดินอาสาอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ
•ตามรอยพระยุคลบาท...“โครงการแกล้งดิน” ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
•“ภูมิคุ้มกัน”... ปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ดินและน้ำในสวนมะม่วง ความสำเร็จของคุณสมาน ศรีโมรา หมอดินอาสาเมืองสุพรรณบุรี
•สงวน มงคลศรีพันเลิศ หมอดินอาสากระบี่ แบบอย่างของเกษตรกร “นำทิศสู่ชีวิตพอเพียง”
•ตำรวจนครปฐมใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ย่อยขี้เลื่อยยางพาราเพาะเห็ดนางฟ้า …เป็นอาชีพเสริม สร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
•หมอดินนครสวรรค์ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด คุณภาพดี
•“คุณทองคำ เข็มทองคำ” หมอดินอาสาประจำตำบลดอนสัก จังหวัดสุโขทัย ผู้ยึดมั่นแนวทางดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ได้รับเลือกให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านจากจังหวัดสุโขทัย
•ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ.สุพรรณบุรี ต้นแบบเกษตรสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง..
•โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
•สถานีพัฒนาที่ดินสุโขทัย..ทำปุ๋ยหมักจากเปลือกกล้วย..ลดภาวะโลกร้อน
•ท่องเที่ยวไปกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
•โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบ... พัฒนาคุณภาพชีวิตกระเหรี่ยงที่อมก๋อย
•กรมพัฒนาที่ดินผลิตปุ๋ยหมักชุมชน ทางเลือกของเกษตรกร
•ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร จังหวัดพิจิตร แหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรครบวงจรบนเนื้อที่ 90 ไร่ สอนชาวบ้านให้รู้จักความสุขที่ “พอเพียง”
•พระราชดำริเขื่อนขุนด่านปราการชล สร้างคุณภาพชีวิตเกษตรกร “ขจัดภัยแล้ง – น้ำท่วม - ดินเปรี้ยว”
•พระบารมีแผ่ไพศาล.. สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พัฒนาที่ดินการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ “ภูพยัคฆ์” บ้านน้ำรี ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน
•หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “บ้านรอตันบาตู”.. จังหวัดนราธิวาส
•โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
•หมอดินคนเก่งเมืองสุโขทัย : "ลุงทวีป ครุฑชาติ" ผู้นำปลูกยาสูบชีวภาพ
•ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดอีกทางเลือกเกษตรกร บ้านย่านยาว ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาปุ๋ยแพง..ทางรอดของเกษตรกร
•“ชมรมคนรักษ์ดิน” ชุมชนบ้านป่าล้น จังหวัดเชียงราย สืบสานงานอนุรักษ์ดินและน้ำ
•หมอดิน กทม. ใช้น้ำหมักชีวภาพ ปลูกผักอินทรีย์...ได้ผักสดเพื่อสุขภาพ
•คุณวินัย สมศักดิ์ หมอดิน อ.แวงน้อย เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2550
•คุณสมชาย กุลทอง หมอดินอาสาชาวพษณุโลก “กับทฤษฎีใหม่และความสุขแบบพอเพียง”
•คุณประยงค์ ใจเย็น หมอดินอาสาดีเด่นอุดรธานี กับอาชีพทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
•คุณประมวล แก้วสว่าง หมอดินอาสา จ.ศรีสะเกษ “คนไทยหัวใจพอเพียง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
•นายคำนึง ชนะสิทธิ์ ที่ปรึกษาหมอดินอาสาจันทบุรี เกษตรกรผู้ผลิตผลไม้อินทรีย์ด้วยหัวใจมุ่งมั่น
•นายทูล ธรรมนาม หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน จากดินเลวสู่นาอินทรีย์ วิถีชีวิตแบบพออยู่พอกินของคน
•นายบุญชัย ธรรมสีธิ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกพืชปลอดภัยจากสารพิษและไร่นาสวนผสม จ.ลำปาง
•นายวินัย ฤทธิกุล ปลูกขมิ้นชันเป็นรายได้เสริม ในสวนยางพารา แบบอย่างชุมชนพึ่งตนเอง
•ปวงประชาเป็นสุข ทุกรอยยิ้ม ที่โคกอิฐ-โคกใน
•แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำได้ไม่จน คุณลุงมานพ ภาระเปลื้อง
•ตามรอยพระบาท ฟื้นฟูปฐพีไทย บ้านดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี